Aki meg van gyõzõdve arról, hogy a világban egy olyan mindenható akarat uralkodik, aki feltétlenül bölcs és feltétlenül jó, ennél fogva a történelemben is egy tõle származó erkölcsi rend és igazságszolgáltatás érvényesül, sokszor csüggedten áll olyan tényekkel szemben, amelyeket… nehéz megmagyarázni. …Ez történelmi valóság… és világosan szemléltethetõ: amióta a magyar élet tart, ez a nép mindig létében volt fenyegetve és mindennapi kérdése a lét és nem lét kérdése volt...

A magyar nemzet történetében nem az volt a kérdés, mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk, hol építsünk házat, milyen könyvet írjunk és milyen dalt énekeljünk, hanem az, éljünk-e vagy nem ? Minden kérdés mögött a lét és a nem lét kérdés rejtõzött… És mégis élünk és vagyunk. Ez a tény mindennél erõsebben bizonyít a gondviselés fénye és csodája mellett… Nincs nemzet, amelynek több oka lenne hálásnak lenni Isten iránt, mint a magyarnak. Ilyen helyzetben élõ népnél kell mindenkiben fokozott felelõsségérzetnek ébrednie… Micsoda roppant felelõsséget jelent ez egy nép vezetõire, a magyar nemzet vezetõire és milyen nagy felelõsséget jelent ez minden magyarra nézve… A magyar bátorság mindennapi kenyér kell, hogy legyen, s ezért szükség, hogy bátrak legyenek a gyermekek, az asszonyok, az öregek, a tudósok, a költõk, mert ez a nemzet annyit ér, amennyi elszántság járja át az egész nemzetet…. Magyarnak lenni annyit jelent, mint lehetetlen feladatok elé állni és azt mégis megoldani. …ebbõl a tüzes kemencébõl léphet ki az az ember és az a nép, amelyik méltón viseli ezt a nevet: magyar.

Részletek Ravasz László (ref. püspök): Magyar theodicea c. írásából.

 

000.png

 

Jézus eljött, hogy megszabadító ereje által szebb legyen a Föld.Isten mindannyiunkat boldogságra teremtett, és ez a boldogság Jézus szerint nem körülményeinktõl függ, hanem attól, hogy miképpen állunk körülményeinkhez. Tehát nem körülményeinknek, hanem gondolkodásunknak átalakítását kell megtanulnunk ahhoz, hogy boldogok legyünk. Minden ezen fordul !… Erkölcsi értéket a lélekben levõ szeretet ad mindenkinek, függetlenül attól, hogy melyik felekezetnek tagja…Ami mulandó, legyen az akár égitest, akár iskoladolgozat, az mind eszköz arra, hogy ami örök –szeretetkapcsolatok építése, ápolása - az megvalósít-ható legyen….A jelen megszentelése a feladat. Minden ember olyan iskolába jár itt a földön, ahol megtanulhatja, hogy bizonyos következmények vállalása által válik egyre éretebbé…. Nap mint nap vizsgák sorozatát kell letenni. A kevésbé vagy egyáltalán nem sikerült vizsgákat meg kell ismételni. Erre való a földi élet. A belsõ békénél fontosabb semmi sem lehet!

Dombi Ferenc (r. k. pap) jegyzeteiből, 1993

 

000.png

 

…A legutóbbi (Noé-féle) ,,kis” vízözön Kr.e. 9.564-ben volt… Az európai hunok a vízözön idejében már ott voltak a Kárpát-medencében. Azon a helyen, ami az ,,alvó próféta” szerint az egyik Éden volt valamikor. Ma is az. Hogy hova lett a 108 nemzetségünk ? Ami megmaradt belőle, az, amint Arany János írta Petőfinek, ,,a magvetők igénytelen gubája alatt rejtezik”. Azok a gubások, szűrösök mentették meg azt a szükségből, kényszerből föld alá rejtezett két testvér is, akik közül az egyik az üldözött nemzeti vallás volt, a másik meg az a mitológia és mondavilág, amit a nemzeti vallás nélkül nem lehet jól megérteni. És viszont… Régi nap-hitünknél fogva nekünk illik a legjobban tudni, hogy a világnak minden vallása a Nap kultuszából virágzott ki, és akár buddhizmusnak, akár manicheizmusnak, akár kereszténységnek, vagy bármi egyébnek nevezik, a Nap-vallás, vagy ha jobban tetszik: a természet-tisztelet nyomai mindmáig felismerhetők valamennyiben, dogmáik és szertartásaik takarója alatt…

Dr. Kulcsár József, 1985

 

000.png

 

…Miféle káprázat játszik tevéled ?… Miért nem elég neked a forrás vize, amit megiszol; a kenyér, amivel csillapítod éhséged; miért nem elég a bizonyosság, hogy a Nap ragyog fenn az égen és ott lesz holnap is, s ha csüggedsz: segítõ kezek nyúlnak feléd, mert te is fontos vagy valakinek?… Miért vergõdsz jelentéktelen dolgok béklyójában? Elmúlnak apró kis dolgaid, s elmúlsz te is: semmi sem marad utánad; mert aki apró és jelentéktelen ügyekkel veszõdik, annak élete is apró és jelentéktelen lesz. Miért rohansz egynapos, kérészéletû divatok nyomába, miért akarsz mindig valakire hasonlítani, miért nem indulsz el egyedül a választott úton ha senki ha senki sem követ: miért nem növekszel önmagaddá? Hiszen te is az lehetsz, aki lehetnél…

Marschalkó Zsolt: Medvetánc

 

000.png

 

Valaki azt kérdezte egy alkalommal tõlem: lelki szempontból értékelendõ mintakép gyanánt kit tartok én a legértékesebb embernek ? Egy kissé zavarba hozott a kérdése. Végig gondoltam az összes nagy írókat, festõket, papokat, politikusokat, de sehogy sem tudtam közülük választani. Ezt ezért, azt meg másért mellõztem. Majd elõkerestem emlékezetembõl mindazokat, akikhez valami különösebb emlék fûzött, azonban mindhiába.Gyermekkorom alakjait hívtam segítségül – kicsiny tanyánk jóságos csendes alakjait… Egyszerre nagyot dobbant a szívem. Hisz íme õt kerestem ! A mi szántóvetõ öreg béresünket, a jó öreg István bátyát. Vele éltem le gyermekkorom éveit. Õ tanított a virágok elsõ ismeretére, csillagjárás titkaira. Tisztelettel néztem mindig komoly arculatát, amikor a felkelõ nap elsõ arany sugarára megemelinté nehéz kalapját. Amikor a maga módja szerint való titkos imaszavakat elmondotta lassú tempójában, mielõtt az ekét elõszörre szorítja oda a zsíros fekete földhöz… Ha virágot szakajtottam, arra tanítgatott, hogy a bokortõrõl ne szedjek le minden bimbót, rózsát, egy-egy szál virágot a rózsának, a virágnak is hagyjak… Templomi harangszó ha kiszállt a mezõbe, lelke bensejében mindig meg-megrezdült. Sohase volt hangos, sohase volt lármás. Nyugodt, csendes szavú ember, tisztes becsülettel… jóságos lélek.

Zajti Ferenc, 1939

 

000.png