Mi köze a két fogalomnak egymáshoz? Nagyon sok szál kapcsolja egybe Karácsonyt, az önvédelmet és Jézus szüleit. Hogyan?        

Karácsony Jézus születésének ünnepe. Milliók szerint Ő a Világ Világossága, az Út, az Igazság, az Élet. Karácsonykor megszületett a Reménység, testet öltött a Szeretet. Szinte hallani a Boldogságos Szűz mosolygó bölcsődalát: "Tente, baba, tente..." mely egybe szövődik a magasságos égben az angyalok zengő dalával és a pásztorok örömteli énekével. Fellélegzik a jóakaratú ember: végre itt van megszületett - földi emberként - az Isten fia. Ő az, aki megszabadítja a világot a sötétségtől. Sőt már születése pillanatában beragyogta egész környezetét. "...Az angyal énekel, Tekints az égre fel. Napvilágos lett az ég..."-  hangzik a magyar karácsonyi ének 1651-ből.        

A bábaasszony, aki Mária mellett segédkezett úgy mondta el Jézus születését, hogy "...FÉNYBŐL SZÜLETETT A GYERMEK..." Érthető tehát, hogy születése pillanatától kezdve egész életében fényt árasztott. Mivel ez a sötétség erőinek érdekeivel ellentétes, azért annak ügynökei: a homályosság, a ködösítés, a hazugság, az ámítás, a ferdítés, az irigység, a hamisság alattomos megbízottai állandó támadó harcot vívtak a Názáreti Jézus ellen, már az első naptól kezdve, sőt már azt megelőzően is hiszen "... Nem vala nekik helyök a vendégfogadó háznál..." (Luk.: 2,7) és a kis Jézusnak csak jászol jutott.        

A Szent Család még így is boldog volt, s nemsokára visszatértek Názáretbe és elkezdődtek a dolgos hétköznapok.        

József, aki nevelőapja volt Jézusnak, becsületes ember lévén tisztességgel végezte a vállalt feladatot, a gyermek Jézus és Mária védelmét, gondozását. Néhány békés hónap következett és "... napkeletről bölcsek jövének..." (Máté 2:1) "... hogy tiszteletet tegyenek a kis Jézus előtt..." "... Ajándékokat  adának neki: aranyat, tömjént és mirhát." "...Heródes király pedig ezt hallván megháborodék és vele együtt egész Jeruzsálem..." (Máté 2:3) József figyelmeztetést kap álmában: "...Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját és fuss Egyiptomba s maradj ott... mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket. Ő pedig felkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját és Egyiptomba távozék..." Éppen idejében, mert Heródes parancsot adott ki, hogy Betlehemben és környékén, minden két éven aluli gyermeket pusztítsanak el. Heródes áldozataira, az ártatlan kisdedekre december 28-án emlékezik az egyház. (Aprószentek napja)        

A kis Jézust nem tudta Heródes elfogni, mert nevelőapja és édesanyja megvédték a gyermeket. LÉGY RÉSEN! A SZÉPET ÉS A JÓT ÁLLANDÓAN VÉDELMEZNI KELL, folyamatosan és lankadatlan figyelemmel. Heródes mai utódai Magyarországon több, mint tizenkét millió magyar magzatot tüntettek el 1957-óta. Nincs, aki megvédje a megszületni akaró magyar lelkeket? Családokra, szent magyar családokra van ma szükség, ahol megvédelmezik az ártatlanokat a Heródesekkel szemben, s ahol felnevelik a jobb magyar jövendőt. Jézus családja megtette kötelességét és óvta, gondozta, nevelte a gyermeket. A Szent Család egyiptomi tartózkodásáról ír ugyan a Biblia, de elég keveset. Az egyiptomi ősi kopt kolostorokban őriznek feljegyzéseket Jézussal kapcsolatban.

Ezek fontosságát az is növeli, hogy esetleg Mária és József közlései alapján lettek rögzítve. Például: a “rejtett” források szerint Jézus születése idején két Betlehem nevű helység létezett Palesztinában. Az egyik Betlehem Galilea tartomány Názáret városka közelében feküdt, a másik pedig ettől messzire (kb. 120km távolságra) déli irányban, Júdeában. A Galileai Betlehem létezése el van hallgatva, pedig nem a nem bibliai régi írások arról beszélnek, hogy Jézus a Galilea-i Betlehemben született. Galilea Názáret nevű helységében lakott Mária és József, és e mellett van az “igazi” Betlehem. Ezen a vidéken szittyák laktak és a közelben van a Tábor hegy, Kishon folyó és Scythopolis (a Szittyák városa) is. Egyiptomból a Szent Család égi figyelmeztetésre hallgatva visszatér Galileába, miután Heródes befejezte földi életét. A Szent Család “.. Minthogy álomban megintették, Galilea vidékére tére. És oda jutván, lakozék Názáret nevű városban” (Máté 2:22,23)

Az egyiptomi kopt feljegyzések és a bibliai szövegek helyenként eltérőek, máshol hasonlóak; mindenképpen figyelemre méltóak.  Sok olyan tárgyi emlék, feljegyzés rejlik még a világ különböző részein, melyek feltárása, megismerése segíthet mindannyiunkat, a saját magunk és mások jobb megértésében. Eszénus  barlangok a Jordán vidékén, az Edessai ősi könyvtár (a Kaukázustól délre), az Athos-i kolostorok Görögországban, a Szt. Katalin kolostor Egyiptomban, a nyugat Himalája környéki Hemis kolostor, az ujgur földi (kínai megszállás alatt lévő) Tun huang barlangok manicheus feljegyzései, Lhasa könyvtárai Tibetben (ugyancsak kínai megszállás alatt), a Kazak földi  Élet Temploma, a Hargita környéke (román megszállás alatt), a Vatikán-i könyv és levéltár, spanyolországi kolostorok (magyar rovásírásos könyvei), az Aacheni székesegyház, Erdélyi levéltárak (idegen megszállás alatt), Pannonhalma, Esztergom egyházi könyv és levéltárai. Bolívia, Peru, Ecuador kő és fémtáblái, grúz, örmény, perzsa kolostorok, iraki múzeumok, a Mt. Shasta környéki telepek, a Pilis rejtekei, a londoni British Museum, a Bükk hegység titkos helyei és barlangjai és sok-sok más hely őriz olyan ősi emléket, amely a múltat köti össze a jelennel.

Az újszövetségi írásokból például hiányzik Jézus életének  egy szakasza (a 13. és a 30. évek közötti időszak.) Egy ladakhi kolostor néhány tibeti lámája szerint ők egy olyan írást őriznek, amely elmondja, hogy a Názáreti Jézus köztük járt.  A Szent Család názáreti otthonának meghitt légköre, a szülők szeretete segítette a gyermek Jézus kifejlődését és később pedig a vállalt földi küldetés teljesítését. A CSALÁD A TÁRSADALOM JÖVŐJÉNEK KIALAKÍTÓJA. Erős, egészséges család = erős, egészséges társadalom. Ne csak a KARÁCSONYI ünnepkörben, hanem az év minden napján emlékezzünk a családok szerepére, fontosságára és segítsük, védjük őket. “Dicsőség mennyben az Istennek, békesség a Földön a jóakaratú embereknek.”

Orosz László

 

000.png