Néhány magyar történelmi esemény évszámai között érdekes összefüggés található. Erre 1956 végén figyeltem fel amikor egy osztrák menekült táborban (Steyer városában), cikket írtam a nándorfehérvári magyar diadalról, melyet Hunyadi János és bátor katonái arattak a túlerőben lévő támadó törökök felett 1456-ban.    

Az írás megjelent az "Ahol a pálmák virágoznak" c. kőnyomatos lapban, melyet Indiában készített egy magyar szerzetes-pap magyarul. Olyan kis faluban végezte munkáját, amely gyakran tigris támadásának volt kitéve. A megírt, összegyűjtött anyagot elküldte egy másik magyar szerzetesnek New Yorkba, aki aztán a sokszorosított több oldalas lapot továbbította a világ különböző részein élő érdeklődő magyarokhoz.

Írás közben döbbentem rá, hogy 1456 és 1956 között 500 év telt el. A történelmi példák buzdító hatásai mindenki előtt ismeretesek. Ebben az esetben egy fél évezred távolából sugározta erejét a hősiesség, a szabadságszeretet. Üzentek Hunyadi János, Kapisztrán Szt. János és bátor vitézeik. Ezt a felfogást még az az elgondolkodtató tény is erősíti, hogy a katolikus naptár szerint október 23, már nagyon rég óta Kapisztrán János ünnepe.

Mindezt látva megfogalmazódott bennem az a felfogás, hogy itt égi kapcsolat jelenléte tételezhető fel. Évek múlva e gondolatmenet alapján folytatva a vizsgálódást további titokzatos számok bukkantak elő, melyek létezése szintén valóság.    

Tudjuk, hogy az 56-os szabadságharcosok elsődleges példaképei  Kossuth, Petőfi és az 1848-as szabadságharc többi hőse volt. Ezt mindenki érezte, tudta és az számtalan buzdító beszédben el is hangzott. Az 1956-os magyar szabadságharc egyik mozgató ereje, példája az 1848-as magyar szabadságharc volt. 1956 októberében ugyanúgy elhangzott Petőfi Sándor Nemzeti dala, mint 1848 márciusában:  

"Talpra magyar, hí a haza, Itt az idő most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés válasszatok!..."  

1849-ben a vesztésre álló Habsburg Ausztria a magyarok ellen a cári Oroszország csapatait hívta be. 1956-ban (november hónapban) pedig Szovjet-Oroszország hadseregét vetették be a magyar nép ellen.    1848 és 1956 két mérföldkő a magyar történelemben. A két időpont között 108 év telt el. A számok titkaival foglalkozók számára a 108-as szám jelentős tényező. Például Árpád hazatérő népének 108 nemzetsége volt. Vagy a buddhista vallás nagy olvasóján 108 szem van. A Nap és a Vénusz közötti távolság pedig kb. 108 millió km. A 108-as szám előfordulására egyéb példák is léteznek, de most talán ennyi is elég.    Meg kell említeni azt is, hogy az 1848-as szabadságharc eszmei gyökerei a Rákóczi szabadságharcig nyúlnak, melynek kezdete 1703-1704-re tehető (II. Rákóczi Ferenc 1704-ben lett erdélyi fejedelem.)    

1704 és 1848 között kb 144 év telt el, mely jól ismert titokzatos szám. (12x12 stb.) Vizsgálódásunk során előkerült három szám: az 500, a 108 és a 144. Ezek is jelzik, hogy égi indíttatású eseményekről volt szó, ahol az égiek is segítették a szabadságért és az igazságért harcolókat. Akkor, hogy hogy mégis a "másik oldal" győzött? Vigyázzunk az elhamarkodott kijelentéssel, mert a kép csalóka. Csak látszólag győzött a sötétség, a valóságban nem. Van egy régi magyar mondás: "A végén csattan az ostor". Aki pattintgatott (csattintgatott) ostorral az tudja ennek jelentését.    

Az 1956-os ostor 1989-ben csattant. Szabadságharcaink sorozatának 1956 lett a csúcsa. Az akkor megmutatkozó hatalmas erő nem veszett el (mert erő nem vész el csak átalakul) és az kellő időben eredményt hoz.    

Az a szabadságtörekvés, amely 1956-ban elindult Magyarországon, végül is többszörösen győzött:

  • 1989-ben lebontották a gyalázatos "vasfüggönyt" Magyarország nyugati határán.

  • Megbukott a kommunizmus Magyarországon.

  • Leomlott a berlini szégyen fal.

  • A körülöttünk lévő országokban sorra megszűnt a kommunizmus.

  • Szétesett a Szovjetunió.

  • A kétfelé szakított Németország egyesült. Sokan ide sorolják azt is, hogy

  • Szétesett Jugoszlávia.

  • Szétesett Csehszlovákia.

Közben megváltozott a világ is. Ebben a megváltozott világban az 56-os szabadságharcosok gyermekei és unokái szembe kerültek a régi bukott rendszer utódaival, akik köpönyeget cserélve jelenleg vad kapitalistát alakítanak.Érdekük ma is teljesen más, mint a magyar nép érdeke. Ma már felnőtt gyermekeinken a sor, hogy 56-os hűséggel, kitartással, tudással, kemény munkával és nagy körültekintéssel védjék meg népünk érdekeit, szabadságát, hazánk boldogulását.    

Az új szabadságharc békés módon, megváltozott eszközökkel a mindennapi élet minden területén folyik az igazságért és a szabadságért. A hangsúly: békés eszközökkel, de az élet minden területén. Az egyetemeken, az iskolákban, a gazdasági életben, az Országházban, az egészségügy területén, a Városházán, az egyházakban, a képzőművészetben, a könyvkiadásban, a tömegtájékoztatás terén és mindenütt, csak az igazság, a jó, a szép védelme a magyar nép boldogulása legyen a cél. Tanító, tanár, tudós, mérnök, munkás, polgármester, földműves, lelkész, orvos, pap, katona, sportoló, művész, hírbemondó, színész, óvónő, ápolónő, vasutas, kocsi vezető, bányász, diák, takarító, kiszolgáló, feltaláló, zenész, író, zeneszerző és minden más tisztességes ember dolgozzon együtt az hazáért, becsülettel, helytállással.  Az ősrégi magyar bölcselet egyik tanítását kb.2500 évvel ezelőtt följegyezték az akkori görögök, mert a szittya bölcsektől azt tanulták, hogy "MÉRTÉKTARTÁST MINDENBEN"Ez a mondás csak mérsékelt égövben születhetett, ahol nem szélsőséges az időjárás. A mérsékelt éghajlat természetesen jelentősen befolyásolta az ott élő népek jellegét és jellemét. Minden jel azt mutatja, hogy a mi őshazánk a mérsékelt égövben lévő Kárpát-medence és a hozzá tartozó területek. Ezt a mértéktartást, az egyensúly meglétét tükrözi nyelvünk is, amely ritka és titokzatos tulajdonságokkal is rendelkezik a már ismertek mellett. Mindez magas fejlettségre, kiegyensúlyozottságra, szépségre utal. Itt elsősorban a magánhangzók és a mássalhangzók arányát kell megemlíteni, a sok más fontos tényező mellett. Érdekes megfigyelni, hogy az eredeti magyar ÁBC (amelyben nincs DZ, DZS, Q, W, X, Y) 23 mássalhangzót tartalmaz. Az emberi sejtben pedig 23 pár kromoszóma található. Véletlen?    

A 23 mássalhangzót 14 magánhangzó tartja egyensúlyban. Tehát az eredeti magyar nyelvben a mássalhangzók és a magánhangzók aránya 23:14. Ez egy fontos kulcs számot ad, amelynek értékei 1.64... (37:24) és 1.60... (23:14), melyek középértéke 1.62...    

Ez az 1.62...döbbenetesen hasonló az 1.61... értékhez, amely ISTENI ARÁNY néven ismert. Egyéb nevei ARANY ARÁNY, az Aranymetszés aránya stb. Kepler csillagász szerint (1571-1630) az 1.61...számérték a teremtés egyik kulcs száma.    A magyar nyelv egyik kulcsszáma pedig a 1.62... (A számok után a pontok azt jelentik, hogy a sornak nincs vége.)    Az ISTENI ARÁNY a szépség, az egyensúly, az összhang, az arányosság száma amely sokféleképp nyilvánul meg. A természetben ennek számtalan fajtája figyelhető meg. A sok közül néhány példa: a napraforgó tányérján a magok két irányú sorban helyezkednek el. Az egyik irányban 89 sor van, a másik irányúban 55. Tehát az aránypár 89:55, ami az 1.61 kulcs számot adja.    A rózsa szirmai e szerint fejlődnek ki, az óriási tengeri kagyló tekervényei így alakulnak. A fenyőtoboz sorvezetése 8:5 = 1.61, a margarétáé 34:21=1.61.    Az emberi magzat kifejlődése is e szerint történik, de megtaláljuk a Tejút-rendszerben is.    

Az emberiség nagyon régóta ismeri e titokzatos, isteni számot. Beleépítették az egyiptomi Nagy Piramis arányaiba; a görögök a Parthenon szép épületét is e szerint építették. El van rejtve a magyar Szent Korona szerkezetébe. E szerint épült a Chartres-i székesegyház, felismerhetők a Buda-i Boldogasszony Templom (Mátyás templom) arányaiban is. Jelen van Leonardo Da Vinci több festményén. Túl hosszú lenne felsorolni az Isteni Arány meglétének számtalan példáját. Megtaláljuk a természetben, az építészetben, a képzőművészetben; jelen van élettani, mértani, számtani, zenei tényezőként is. Ez mindig az arányosság, az összhang, a szépség, az egyenletes fejlődés jelenlétét mutatja, amely az emberben jó érzéseket vált ki.    

Ezen alapszik a magyar nyelv hangállománya, és ott van népzenénkben, népdalainkban, felismerhető népművészetünkben. Ez az Isteni Arány a magyar gondolkodás és életszemlélet lényeges része. Az Isteni Arány nem más, mint az egész és az egészet alkotó részek arányosságának összehasonlítása és kifejezése:    "Az egész úgy aránylik a nagyobbik részhez, mint a nagyobbik rész a kisebbik részhez." Ennek a közismert tételnek a kulcsszáma 1.61... A csodálatos magyar nyelv kulcs számai pedig 1.60... és 1.64..., valamint ezek közép értéke 1.62... Ehhez semmi megjegyzést nem kell fűzni, mert a számok magukért beszélnek. Ennyit az ISTENI ARÁNYRÓL.    

A számok belső titkait keresők számára 1704, 1848, 1956 magyar szabadságharcai - az eseményeken túlmenően - mást is mondanak. Minden évet külön-külön vizsgálva annak számjegyeit összeadják  egészen addig, amíg a végeredmény egyjegyű szám. 1704=1+7+0+4=12 >1+2=3 1848=1+8+4+8=21 >2+1=3 1956=1+9+5+6=21 >2+1=3 Érdekes módon mindhárom esetben a végeredmény 3. Ez többek között azt is elmondja, hogy a három különböző évszám között alapvető belső összefüggés létezik és mindegyik alkalommal az események kiváltó okai és céljai azonosak voltak és az igazság jegyében történtek. Ezek után talán az sem meglepő, hogy 2010 számjegyeinek összege szintén 3. 2010 = 2+0+1+0 = 3 Hogy kapcsolódik ez a három szabadságharc éveihez? Jogos kérdés, mert első látásra nem nyilvánvaló az összefüggés. Tárgyilagos és nyugodt elemzés viszont választ adhat e kérdésre. 2010 fordulópont a Magyar Nemzet életében, mert most is szabadságküzdelmet folytat, ugyanúgy mint 1704-ben, 1848-ban, és 1956-ban. A megnyilvánulási mód, az eszközök változtak. A megváltozott körülmények, megváltozott módszert igényelnek. Ma a békés út a célravezető számunkra, de ez nem tétlenséget jelent.    

Mindenki láthatja, hogy Magyarországon 2010-ben lelki forradalom és szellemi szabadságharc folyik, de ... ennek békésen és s törvények betartásával kell történni. A zavarkeltők a lebukott rendszert szolgálják. Mindenki előtt világos lehetett, hogy például az 1956-os szabadságharcunk 50. évfordulóját hogyan tették tönkre az akkor uralkodó "háttér erők" fizetett ügynökei romboló munkájukkal.    

Aki ma rombol az akarva-akaratlanul is az ellenséget szolgálja. A magyar népnek rendre, békességre van szüksége ahhoz, hogy alkosson, termeljen, szaporodjon, erősödjön. Sokan rájöttek a szavazás fontosságára és már némi eredménye is mutatkozik. Nem mindegy, hogy kik ülnek a képviselőházban. Az országgyűlés még az igazságtalan törvényeket is meg tudja változtatni. Magyarország sorsa jelentős mértékben a Duna-parti Országházban dől el. A lelki forradalom megmutatkozik abban is, hogy kegyhelyeink látogatottsága egyre növekszik. Örvendetes jelenség az is, hogy a zarándoklatokon egyre többen valláskülönbség nélkül vesznek részt. A Történelmi Magyarország egész területén több tucat zarándokhely várja a lelkileg erősödni akarókat, ahol nem csak mi erősödünk, de erősítünk is. A megszentelt zarándok-út Isteni Út, amely segíti hazánk tisztulását, felemelkedését. Sokszor még csodák is történnek.    Szellemi szabadságharcunk része önmagunk helyes ismerete. Sok hagyományőrző csoport és kiadvány szép munkát végez ezen a téren. Őseink, hőseink tisztelete erősiti a nemzet tudatát.  Népművészetünk, ősi hitünk, édes anyanyelvünk védelme, megfelelő gyakorlása a magyar testvériség tudatosításához vezet. Mostani feladatunk az önépítés, valódi énünk megtalálása, a lelki emelkedés, a szaporodás és erősödés.    

Mindezt segítheti az ha országgyűlési képviselőink végre nemzetben kezdenek gondolkodni, és nem  pártokban. Jó lenne ha minden magyar vezető (a polgármesterektől az elnökig) végre felismerné, hogy az ő főnökük és munkaadójuk a magyar nép. Állásukat azért kapták, hogy népünk érdekeit képviseljék és védjék itthon és külföldön egyaránt. Hazánknak 386 országgyűlési képviselője van. Magyarországot 22 személy képviseli az Európai Szövetségben. ENSZ küldöttségünk, követeink, konzuljaink és sok száz egyéb tisztségviselő mind arra kapta a megbízást, hogy hazánk érdekeit védjék, az ország hírnevét emeljék, barátokat szerezzenek Magyarországnak, ezzel segítve népünk boldogulását. Meg kell említenünk, hogy az összmagyarság létszámát, úgy a hazai források, mint a környező országok pontatlanul közlik. Nem fogadható el az elcsatolt magyar területek magyar lakosságáról kiadott téves kimutatás, amely a megszállók érdekei szerint lettek alakítva.    

A román adatok a magyar lakosság kb. 2/3-át mellőzik, holott jól ismert az a tény, hogy Erdélyen kívül, Romániában (beleértve Bukarestet is) több millió magyar él. Hasonló a helyzet a felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken és Őrvidéken (Lajtabánság-Burgerland), mert az ott élő magyar őslakosság számát alacsonyabbnak tüntetik fel a valóságnál. A fiumei, csehországi, lengyelországi magyar lakosságot meg sem említik. (Cseh-morva országban ma is kb. 50 ezer magyar él.) Ugyanakkor a Magyarországon élő kis számú nemzetiség számát felfújják. Egy magyar ellenes cél érdekében eltorzítják az arányokat. A megszállt magyar területek magyar lakosságának valódi számát mindenféle ravasz módszerrel csökkentve közlik. Ugyanakkor a mai Magyarországon élő kisszámú nemzetiség számát eltorzítva növelik.    

Az idegenek által közölt hamis számokat, sajna még a mai magyarországi kiadványok is papagáj módjára ismétlik, így a magyar köztudatba is téves adatok jutottak. Aki vette a fáradságot az hozzá juthatott más kimutatásokhoz is.Tanúlságos lehet felidézni a Magyar Hírek, 1973. április 28.-i számát, amikor is ezt írták: "A nemzetiségek Magyarországon a lakosság kis töredékét alkotják csak. A legutóbbi népszámlálás adatai alapján: szlovák 20929 (0.21%), román 12450 fő (0.13%), német 34596 fő (0.36%), szerb 11619 fő (0.12%), horvát 17327 fő (0.18%), szlovén 4149 fő (0.04%), cigány 34305 fő (0.35%), egyéb 16355 fő (0.17%)..." összesen: 1.56%    Egy másik adat, 1980-ból: Magyarország lakossága 10.709.463, ennek 98.8%-a magyar, (1.2% nemzetiségi). Idegen érdekű kimutatások a számokkal úgy mesterkednek, hogy az kedvezőtlen legyen a magyarság számára. Így akarnak eltüntetni sok millió magyar testvérünket.    Minden nép a saját érdekeit védi (némelyik még hamisítással is). Csak a magyar nép érdekeit nem védi senki, sokszor még saját maga sem. Pedig itt az igazság védelméről van szó. Nem csak az idegenek, de mi is tettünk saját magunk ellen. (Hallgatva az idegen érdekű maszlagra.) Borzadalmas az a hihetetlen veszteség amelyet a felelőtlen magzatelhajtás okozott hazánknak az elmúlt 54 év alatt. Kimutatások szerint 1956 és 1989 között 4.331059 személyt veszítettünk el. Ehhez hozzá kell adni az 1990-2010 közötti pusztításokat. 1956 és 2010 között összesen kb. 7 millió magyar gyermek nem született meg.Hét millió jövendő apát, anyát, tudóst, mérnököt, szakmunkást, földművest, tanárt, diákot, országgyűlési képviselőt, miniszter elnököt, péket, pilótát, rendőrt, orvost, sportolót, művészt, írót, felfedezőt, ápolónőt, feltalálót, papot, újságírót, filmest, apácát, csillagászt, háziasszonyt és sok más fontos személyt nem engedtek megszületni. Az alapveszteség 7 (hét) millió élet, de ennek a 7 milliónak (ez több mint 3 millió házaspár) gyermekei születtek volna (legkevesebb 4 millió) és unokái (legkevesebb 1 millió). Valódi veszteségünket akkor látjuk, ha összeadjuk a számokat. 7 millió + 4 millió + 1 millió = 12 millió. Tizenkétmillió meg nem született magyar gyermek népünk tényleges vesztesége. Ez  döbbenetes szám egyenlő egy élettani Trianonnal.    

A harmadikat most készítik elő az ártalmas erők. Ezek a szörnyűségek hány jövendőbeli nagyságunktól fosztották meg a világot? Hány újabb Atilla, Emese, Árpád, Szt. László, Szt. Erzsébet, Magyar Pál, IV. Béla, Juliánusz barát, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, Dobó István, Kanizsai Dorottya, Balassi Bálint, Zrínyi Ilona, II.Rákóczi Ferenc, Kossuth, Petőfi, Széchényi, Arany János, Kölcsei Ferenc, Mikszáth Kálmán, Ady Endre, Jókai Mór, Körösi Csoma Sándor, Prohászka Ottokár, Sziklay Szeréna, Nyírő József, Wass Albert, Balczó András, Papp Laci, Puskás Öcsi, Kocsis, Czibor, Egerszegi Krisztina, Kodály Zoltán, Padányi Viktor, Fehér Mátyás Jenő, Bobula Ida, Badiny Jós Ferenc, Vincze Atya... születhetett volna, hazánkba, ha nem veszik el tőlük a földi életben való részvétel lehetőségét? Ők nagyon hiányoznak mai magyar életünkből. Szükség lenne rájuk és a többi 12 millióra. Mindent összegezve a világ magyarságának valódi létszáma ma alig-alig több, mint 21 millió; 33 millió helyett. (Hiányzik a 12 millió)    A biztosabb és boldogabb magyar jövő megvalósulásának egyik feladata e hiány pótlása. Ez egyenletesen növekvő, egészséges, magyar gyermekszaporulattal elérhető.    A régi időkben, amikor a szükség úgy hozta, nem volt ritka a 8 gyermekes magyar család sem. A gyermeket Isten áldásának tekintették. (Erről a Magyarok Titkos Története is ír.)    

Bölcs elődeink felfogását jól mutatja az is, hogy milyen szavakat használtak. Ők ismerték a szó, a hang erejét. A magyar nyelv a mai napig megőrizte e boldog emberek magasztos felfogását. Ők tudták, hogy az ember Isten gyermeke, és e szerint éltek. Hitüknek ez volt az alapja. Nem árt felújítani ismereteinket elődeink felfogásáról, amelyet a családi élettel kapcsolatban vallottak. Tanulságos lehet néhány erre vonatkozó szó vizsgálata NŐ - e szavunk egyszerre főnév és ige. Mint főnév jelzi azt a személyt aki a női nemhez tartozik. Mint ige mutatja valakinek, vagy valaminek a növekedését, gyarapodását,fejlődését. Nagyszerűen kapcsolódó fogalmak, hiszen a nő az, akinek képessége, adottsága van arra, hogy saját magában egy új életnek helyet adjon, hogy a kapott magból magzat fejlődjön egyenletesen növekedve, gyarapodva. MENYASSZONY - valójában menny-asszony.

Az ősmagyar felfogás szerint minden menyasszony mennyei asszony, ami jelzi e hivatás vagy cím mennyei eredetét. Minden menyasszony a Boldogasszony leánya. A Boldogasszony a Mennyország királynéja. Egy 1165-ből származó régi énekünk ezt így mondja:  "Mennyországnak Királynéja, Irgalmasságnak szent anyja, Élet, édesség, reménység, Üdvözlégy, szép Szűz Mária..."  MENYEGZŐ - a mennybeli boldog állapotot idéző ünnepélyes összejövetel, a menyasszony és a vőlegény részvételével. HÁZASSÁG - Az esküvői szertartás keretében egybekelt menyasszony és vőlegény (ezután házaspár) szövetsége. HÁZASPÁR - az esküvői szertartással egybekelt férfi és nő együttes valósága. Mindkét szó amelyben a HÁZAS... előfordul (és több idekapcsolódó szavunk, mint házastárs, házasfelek, házasélet, házasít, stb.) rávilágít arra a régi magyar szokásra, hogy a házasulandó menyasszony és vőlegény számára szüleik és rokonaik közös munkával igyekeztek egy kis családi házat építeni. Így az esküvő után házuk lett, HÁZASOK lettek. FELESÉG - A házasságba mindkét fél: a magyar nő és férfi egyenlő; (de nem egyforma) jogokkal és kötelezettséggel lépett. A két egyenlő fél együtt alkotta az egységet (az egészet), ahol a férj és a feleség, mint házaspár egy eljövendő család erős alapjai lehetnek. ÁLDOTT ÁLLAPOT - az a boldog fejlemény, amely a FELESÉG sikeres fogamzását követi, amikor is a magzat az édesanya belső védelmében az Isteni-rendelés szerint egyenletesen, egészségesen fejlődik. ISTEN ÁLDÁSA -

A boldog házaspárok a kisgyermeket égi eredetűnek tartották és Isten áldásának tekintették. Népünk újra felemelkedésének egyik tényezője, az hogy megértsük és hűek maradjunk őseink felfogásához, hitéhez. Ennek alapja, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hazánk akkor volt boldog, kiegyensúlyozott, amikor az Isteni Arány szerint élt, alkotott és egyenletesen szaporodott, fejlődött.  Ma is ez a követendő út, ami tulajdonképpen az Isteni Út.    Csodálatos az, hogy édes anyanyelvünk megőrizte ennek a boldog aranykornak emlékét, kulcsát, mert ma is az Isteni Arány (Arany Arány) szerint működik - amikor engedjük. Ugyanis sokan idegen szavak és nevek áradatával rombolják a magyar nyelv összhangot teremtő, gyógyító, alkotó erejét.   Magyar szavak, magyar kifejezésmód és gondolatmenet, valamint magyar nevek a magunkra találás alapvető követelményei.   Számok, arányok segíthetnek múltunk titkainak megértéséhez.    

Az egyik legfontosabb a világmindenség titkait tartalmazó 1.61... mely a teremtés egyik száma. Ezt őrzi a magyar nyelv. Az 1.61... görög jele a =phi (kiejtése fi). Pithagorasz egyik tétele: a2+b2=c2 kimondja, hogy egy derékszögű háromszög két befogójára emelt négyzetek területeinek összege egyenlő az átfogóra emelt négyzet területével. Ezt a szabályt már a sumér nép is ismerte és alkalmazta. Később más népek is átvették. A sumér tudáskincset, műveltséget a mágusok vitték tovább. Pithagorasz ezt a tételt valószínűleg mágusainknál tanulta, akik között több évet töltött. Feljegyezték róla, hogy legtöbbször nem görög viseletben járt, hanem szívesebben hordott mágus-szittya nadrágot. Ő anyai részről jón származású volt. Életével kapcsolatban több évszám van forgalomban. Ezek között találjuk a következő éveket is: Kr.e. 570-500, vagy Kr.e. 571-497 és Kr.e. 580-500. Melyik a valódi? Nem tudni. Görög forrás szerint a jón nép a Kárpát-medencéből került a mai Görögország területére. Pithagorasz édesapja Mnesarchus volt, édesanyja Parthenisz, aki később nevét Pithasziszra változtatta (a Pythonessz nevet viselő Apolló követő jósnőkről, akik megjósolták a négytehetségű fiuk születését.) A várva-várt gyermek neve is kapcsolatban lehet velük.

Pithagorasz éveket töltött mágusaink között és Abarisz mágus-szittya bölcstől egy arany nyílvesszőt kapott, melynek csodálatos tulajdonságai voltak. (Abarisznak Apolló adta e csoda tárgyat.)    Pithagorasz kortársai voltak: Lao-Ce, Kung-fuce (Confucius) és Buddha (Sakiyamuni). Annak ellenére, hogy korának egyik kiemelkedő egyénisége volt (tanító, tudós, bölcselő stb.) Pithagorasz nem hagyott hátra írásokat. Amit róla tudunk azt első sorban tanítványainak köszönhetjük. Tanítása szerint: egy az Isten, aki mindennek EREDŐJE, a Bölcsesség teljessége ERŐ, minden irányba hat, megnyilvánulása a FÉNY, lényege az IGAZSÁG. Isten titkait szellemi és lelki megvilágosodás nélkül senki se magyarázza. Az igazság keresője ne engedjen gondolkodásába figyelmet elvonó gondolatokat és kerülje a zavaros egyéneket. Az elemek hangjában is az Isten szól. Életet elpusztítani nem szabad, az Élet szent. Bölcsességet, tudást arra érdemtelennek ne adj át. Ne mindig a kitaposott utat keresd. Vigyázz nyelvedre, mert a kimondott szó erő. Úgy az ember, mint a világmindenség Isten képmására lett teremtve. A jó zenének gyógyító hatása van. Lényeges földi dolgoknak alapja a szám. Az esztelenség a zűr-zavar a legnagyobb vétkek közé tartozik. A lélek hallhatatlan. Népünk bölcseinek, mágusainak hatalmas szellemi és lelki tudása, jó híre mindenfelől vonzotta az igazság keresőket. Életük bizonyos szakaszában mágusainknál tanult Demokrítosz (élt kb. Kr.e. 470-380) és Plató (élt kb. Kr.e. 427-347) is. Archimédesz (élt kb.Kr.e. 287-212) neve pedig elárulja, hogy ő maga volt mágus, mégpedig főmágus (Archi-méd). Abban az időben a mágusok a méd törzs-szövetség hatodik törzse volt. Ugyanakkor adottságaik, magas képzettségük miatt a tudósok, tanítók, gyógyítók, papok és az udvari tanácsadók nagy része közülük került ki.  

Meg kell még említeni egy másik fontos kulcs számot, ez a 3.14...(ennek görög jele aπ=pi. A 3.14... a kör kerületének és átmérőjének arányát mutatja. Gyakorisága miatt jó emlékezni rá. Úgy a pi (kis p és kis i berűvel), melynek értéke 3.14... a phi (fi) melynek értéke: 1.61... végtelen számok ( a phi=1.6180339...). A magyar nyelv kulcsszáma az 1.62 szintén végtelen (1.6257763...)    Nagyon sok más kiemelhető, fontos szám, képlet, arány létezik. Itt azok közül csak néhánnyal foglalkoztunk. Ezek között az egyik legfontosabb az 1.61... ami az  Isteni Arány száma, (vagy más néven Arany Arány, Aranymetszés száma stb.) Sokak szerint az 1.61... a teremtés száma.    Ez a szám nekünk nagyon fontos, mert bele van építve a magyar nyelvbe. Ez a világegyetem működési elvének (a folyamatos teremtésnek) alkotószáma. 1.61... a magyar nyelv száma pedig 1.62...    Mindezt őrzi az ősi magyar nyelv (amelyben nincs dz, dzs, q, w, x, y) mássalhangzóinak és magánhangzóinak középarányát kifejező 1.62... Ez a szám döbbenetesen közel áll az 1.61...-hez az Isteni Arányhoz.    Akinek lehetősége van, az keresse, kutassa, tanulmányozza a fontos kulcs számokat, aránypárokat, képleteket.    A számok külső és belső tulajdonságainak, összefüggéseinek, jelképeinek vizsgálata, megértése ajánlatos és hasznos lehet mindenki számára.    A számoknak ereje van a számértéken és a helyi értéken túlmenően is. A számok világa különleges világ, amit a jó jóra használ, amivel erősíti az igazságot; a romboló erők pedig ferdeségre, hamisságra, hazugságra. Ember milliókat tűntetnek el hamis számadatokkal, nemlétező államokat hoztak létre hamis számokkal.

Az arányosság az igazságot szolgálja és legtöbbször számokban nyilvánul meg. Földi létünk fontos tényezője az arányosság és vele az élet minden területén találkozunk. Az összhang, az egyensúly - ezzel a békesség, a nyugalom - megteremtője. Ahol felbillen az arányosság ott zavar keletkezik. Sokfajta arány létezik. Minden országban fontos a nők és a férfiak megfelelő  aránya. A gyermekek és felnőttek arányszáma jelzi a nép jövőjét. A gazdagok és a szegények közötti aránytalan különbségek csökkentése erősíti a nemzetet. Az emberi szervezetben a vörös és a fehér vérsejtek megfelelő aránya fontos része egészségünknek. Szintén szervezetünkben, a hasznos baktériumok kedvező aránya, ereje védi egészségünket a káros baktériumok ellen. Erős és gyenge országok viszonya legtöbbször nem kiegyensúlyozott.    Ahol aránytalanság keletkezik ott eltorzul az élet, ami egészen addig tart, amíg helyre áll a helyes arány. Azért is kell foglalkozni a számokkal, az arányokkal, hogy megértsük hatásukat, hogy hasznosítani tudjuk erejüket az egyensúly, az összhang, az arányosság megteremtésénél, vagy visszaállításánál. Az arányosság az Igazságot szolgálja és a harmónia alapja. Bólyai János magyar tudós (élt: 1802-1860), - akinek már édesapja Bólyai Farkas is a számok kutatásának szentelte életét - hatalmas eredményeket ért el, de aki nem csak a számtan-mértan területén "teremtett új világot", hanem a magyar nyelv hangjainak és a számoknak, színeknek összefüggéseit is vizsgálta és mindenben az összhangot kereste. Érdemes elmélkedni azon, amit "Üdvtan" című írásában mondott:  

  "Az egyetlen méltó célja a valódi embernek a harmónia megtalálása."

 

 Orosz László

 

000.png