Országunk kritikus helyzetében nincs Mátyás király nagyságrendű politikusunk, földi vezetőnk, akit minden párt elfogadna, és aki képességeit tekintve ki tudná vezetni a magyar népet a bajból. Van azonban más, mindennél és mindenkinél hatalmasabb Segítőnk, Urunk, Vezetőnk, Akihez szólhatunk, és Aki, ha szólunk Hozzá, meg is hallja a kérést!Egy olyan imát adok át jelen írás keretében, mely szívből jön, és egyenesen Mennyei Atyánkat hívja segítségül.Az IMA minden részletét a Szent Korona foglalja egységbe, nem csak a 3-as megemlítés által, hanem azzal is, hogy a Teljes Szentháromság, vagyis a Teremtő Atya, a Pantokrátorként megjelenő Megváltó, Jézus Krisztus, és Boldogasszony Mária, Mennyei Édesanyánk, - feje fölött a Szentlélek szimbólummal – mint a Világ Béke Királynője fogja össze az egész Földi Királyságot. (Boldogasszonyunkat most úgy tekintjük, hogy a nép szeretete visszahelyeztette Őt a Szent Koronára, Isten által meghatározott helyére és örökébe!)

Lehet, hogy vannak, akik hallhatták, a benső sugallat alapján született „MAGYAR NÉPLÉLEK IMÁJA AZ ISTENI IRGALMASSÁGHOZ" című imát, mely tavaly, 2008. október 25-én hangzott el először, a Vácott rendezett „Engesztelési napon". Mások esetleg találkoztak már vele az interneten. Ezúttal azonban néhány fontos kiegészítést tennék, melyekre komolyan szeretném felhívni a figyelmet.Ez az ima a címéből adódóan két fontos pilléren nyugszik:Első a Teremtő ISTEN IRGALMASSÁGÁNAK megkérése, mégpedig szívünkből fakadóan. A második pedig az, hogy a MAGYAR NÉP SZÍVÉNEK SÓHAJA, kérése SZÓLAL MEG EBBEN A FORMÁBAN.

Ez utóbbihoz – Mária Országaként! – szinte szervesen kapcsolódik az 1960-as évekből indulóan, a Mennyei Anyánk által Magyarországról indított SZERETETLÁNG: „Úgy ismerjék meg szívem Szeretetlángját, mint ami csodákat tesz a szívek mélyén!" – hangzott a kihirdetés egy mondata Erzsébet asszonyon keresztül. (Sajnos nálunk, vagyis saját hazájában még kevéssé ismerik, pedig Európán kívül is jelentős Szeretetláng mozgalmak indultak el például Kanadában, Bolíviában, Mexikóban, Peruban, és több olyan helyen, ahol külföldre szakadt hazánkfiai élnek. Mára már itthon is megteremtődtek az elfogadás hivatalos feltételei. A Szeretetláng talán az egyik jelentős gondolat Pió atya jóslatából: "Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. ... Kevés nemzetnek van olyan nagy hatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!" Padre Pio (1887-1968))

Az Isteni Irgalmasság képéről és imájáról: Az 1930-as években az Úr Jézus a mára már szentté avatott Faustyna nővérre hatalmas misszióként bízta az egész emberiségnek szóló ISTENI IRGALMASSÁG üzenetét, mely egy Jézus útmutatásai alapján megfestett képből, és a hozzáfűzött imából áll, és melyekről Maga az Úr Jézus így szólt: „Hirdesd a világnak Irgalmasságomat. ... Ez a végső idők jele, utána eljön az Igazság napja. ..." (N. 848.)"

A feltámadt Krisztus szívéből a mindent átmosó, MEGTISZTÍTÓ VÍZ, KÉK FÉNYSUGÁR formájában, az áldozatos, a mindent élettel ellátó, és éltető PIROS VÉR FÉNYSUGARA pedig a SZERETET TÜZÉT jelképezve árad kifelé az Isteni Irgalmasság minden emberhez szóló mondanivalójával. (Egy rövid ismertető a „Magyar Néplélek imája" mellett is szerepel.)

A „MAGYAR NÉPLÉLEK IMÁJA" TEHÁT EZZEL A GONDOLATISÁGGAL, ÉS AKTUALITÁSSAL SZÜLETETT, 10 alakalommal megkérve benne hazánk és népünk sorsának változását, és az Isteni Vezetést.

Világunk átalakulásának tényleges Vezetője minden hatalmasságok előtt is az Örök Király és Bíró, Kinek Képe Szent Koronánkon is fő helyen van.Boldogasszony, Mária Édesanyánk védelme és Jézus vezetése az, mely népünket kivezetheti szorongatottságából.

ITT AZ IDŐ, hogy ezt az Igazságot felismerve, és elfogadva az Isteni Vezetéshez forduljunk útmutatásért!És éppen ezért, az, hogy az ima a MI MAGYAR SZÍVÜNKBŐL száll fel, az a másik, aminek nagy jelentősége van. Lényegében párhuzam mutatkozik meg benne Jézus szenvedése, az Istenanya fájdalma, és a Magyarság Keresztútja között. - Fő gondolatmenetét 4 pontban lehetne röviden összefoglalni.

I. Az első gondolat: Hittel, és történelmi múltunkra, Isten oldalán megvívott küzdelmeinkre való visszatekintéssel; valamint Szent Koronánk Isteni Igazságot, és Vezetést biztosító hitével szólítjuk meg Mennyei Atyánkat, hogy hallja meg Irgalomért Hozzá folyamodó kiáltásunkat a jelen helyzetben.

II. A második gondolat a bocsánatkérés, a tudva és tudatlanul, akarva és akaratlanul elkövetett hibáinkért és bűneinkért. Bocsánatkérés Isten felé, és embertársaink felé. És megbocsátás az ellenünk elkövetett, különösen a már nem orvosolható fájdalmakért. A „Miatyánkban" is így imádkozunk: „Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is (vagyis: úgy, ahogyan mi magunk is!) megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek."

III. A harmadik gondolat, hogy megbocsátásunk ad lehetőséget arra, hogy elengedjük fájdalmainkat, melynek helyébe be tud áramolni az Isteni Irgalmasság segítő tettereje. És kérjünk, mert a Teremtővel szemben az ember csak kérhet, sohasem követelhet! A szeretet, és az alázat: mindkettő a szív szava, és mindkettő kérést súg, mert Isten nélkül ugyan mit tudnánk mi megoldani?! Hiszen minden képességünket, az életet, és gondolkozó eszünket is Tőle kaptuk! A mindenfajta világzűrzavaron való átlátás pedig nem az ember, hanem csak Isten, a bölcs Atya tulajdonsága!Tehát szükségünk van a tiszta képre, a Felső vezetésre, ezért jövőbe vetett hittel kérjük az Isteni Útmutatást és jelen helyzetből való kivezetést.A Nyirkai jóslat pontosan nyomon követhető eseményeinek legvége másképp is megoldható!Csak időben kell lépni, és a szükségeseket ennek megfelelően megtenni!

IV. A negyedik pont az ENGESZTELÉS – FELAJÁNLÁS párosáról szól.

Azt mondjuk, „Engesztelő nép" vagyunk. De tudjuk-e, hogy mit jelent ez a hétköznapokban? Mert engesztelni nem csak a régi kép szerinti önostorozással és könyörgéssel lehet, hanem az ima melletti tettekkel is!

- Amikor múltunk fájdalmait ajánljuk fel, akkor Urunkat ért fájdalmas sebekért engesztelünk egyéni, és népszinten, egyaránt.

- Amikor kisebb környezetünkben kibékülünk haragosainkkal, és megtorlás helyett engesztelésül felajánlhatjuk Istennek szomorúságunkat, annak érdekében, hogy szeretetteljesebbé váljék körülöttünk a légkör, akkor Megváltó Urunk Lelki fájdalmait enyhítjük vele.

- Felajánlás lehet a böjt is egy nemes célért, sőt, a „szóböjt" is, amikor a rémisztő hírek továbbadása helyett inkább azok megoldásán gondolkozunk!

- Életünk bármely területén ért nehézségeinket és fájdalmainkat is felajánlhatjuk így önmagunk, családunk, sőt népünk javára is. És lehetne még sorolni vég nélkül! - Mert felajánlás az is, (nem is kicsi!), amikor valaki a földi karrierjét elhagyva minden tudását, képességét állítja Isten szolgálatába, népe javára! Minél nagyobb munkát fektetünk önmagunk és környezetünk jobbá válásába, és minél nagyobb a felajánlás, minél szívből jövőbb és őszintébb az ima, annál igazabb az, hogy a felajánlásokkal a gőg és a hatalom által elkövetett bűnökért engeszteljük az Örök Bírót!Olyan Ország-, Nép-, és Szent Korona-felajánlás, mint amit Szent István királyunk tett, olyan évszázadok óta nem történt meg!

Ha megértjük az előbb felsoroltakat, és az ima lényegét, akkor a befejező részben mindez megtörténhet! A szívből és őszintén mondott ima is tetté válik, amikor valaki az életéből naponta 7 percet, tudatosan (!) népéért imádkozva, az országért felajánl! Régen a magyar királyokat az ország népének „egyhangúlag" kellett megválasztania, ez volt a törvény. Itt most nem az „egyhangúlag" megválasztott király általi felajánlásról van szó, hanem sok ember szíve szerinti felajánlásról! Sok emberi szív-óhajából áll össze az „EGY-HANG" általi kérés! Földi királyunk nincs, ilyet még nem jelölt ki az Ég. De szakadék szélén álló nemzetünk nagy bajból való kivezetésére nem egy földi ember látásmódjára, hanem Isteni Látószögre és Bölcsességre van szükség! Ezért minél több magyar ember megérti, felfogja ez ima lényegét, annál inkább válik „Egy Szívhanggá" az ország, annál inkább valósítható meg az Ország-felajánlás! Ezáltal nem egy földi királytól várjuk a segítséget, hanem Magát az Égi-, és Örök Királyt kérjük, és Neki, - mégpedig, Szent István utódaiként, - és a mai generáció által tett megerősítésként ajánljuk fel ismét a Szent Koronát, hogy Jézus Urunk Irgalmas Szeretetének Vezetését elnyerjük!

 

000.png

 

Örök Atya, Magyarok Istene!
Nyisd meg a szívünket igaz könyörgésre!
Lelkünkben a fájdalom felszakad, és Hozzád kiált:
Ne hagyd elveszni e Népet és Hazát!

Felajánljuk Néked Szent Fiad szörnyű szenvedését,
Mária, Jó Anyánk lelki gyötrelmét,
és hozzá tesszük
e nép történelmének minden igazul kiontott csepp vérét!
Jézus Urunk által megváltottad a világot és minden gyermeked,
kérjük, hogy adj Kegyelmet, és irgalmazz Érted harcoló népednek!

Istenséged fájdalma a világmindenségen átremegett,
megtörte ezzel a szellemi sötétséget.
Sok idő volt ezt felfogni az emberi elmének,
ezért irgalmazz Uram a Beléd vetett hittel, Veled küzdő népednek!

Fejedbe durván belenyomták a fájdalom töviskoronáját,
megcsúfolva ezzel Isten Királyságát.
A Szent Koronával népünk fogadta az Ég Igazságát,
irgalmazz Atyánk, és védd most a Magyar Hazát!
Szent Arcodon vér folyt, nagy volt Testednek, Lelkednek fájdalma,
így mutatta magát a gonosz-szellem sötét, gőgös, nagy hatalma.
Szívében tudva, vérével védte népünk Urunk Tanítását,
irgalmazz Atyánk, és vedd át, vezesd újra Jézus Földi Királyságát!

Minden ostorcsapás és durvaság újabb fájdalmat hozott,
Szent ajkad mégis kimondta a megbocsátó szót.
Hosszú harcainkban fülünk eldugult és szemünkből csak könny folyt,
irgalmazz Urunk, és kérünk, adj Fényt és bocsánatot!
Legnagyobb kínodban megbocsátásod adtad a Keresztfán:
„Hogy mit cselekszenek, nem tudják, ó Atyám!"
Így töltsd meg szívünket igaz bocsánattal múltunk fájdalmaiért,
hogy átadhassuk Irgalmadnak mindezt most Hazánkért!

Mennyeknek Királya, Világok Teremtő Atyja!
Emberi szívünk Veled mozdult Szent Akaratodra!
Történelmünk harc volt, Hozzád imádkozva védtük mit lehetett,
irgalmazz Urunk, és támaszd föl a Magyar Szíveket!
Írd belénk újra, hogy mi az Igaz Szeretet,
hogy Bölcsességed tanítsa a Magyar Szellemet!
Tedd szeretettől lángolóvá ismét a szívünket,
hogy legyőzhessük hamis büszkeségünk, s emberi gyengéinket!
Irgalmazz Urunk, irgalmazz a Magyar Népnek,
Hogy győzelmed hirdesse minden nemzedéknek!

Szabadíts meg Atyánk minden ravasz lefedettségtől,
mely erőnkön felül választ el bennünket Tőled, Istenünktől!
Te látod, hogy milyen nagy a sunyin ránk törő, gonosz szellemi akarat,
Irgalmad mutassa meg Isteni Hatalmadat!
Kérünk, fogadd szívünk tiszta kérését és szándékunkat,
mellyel azt kívánjuk, Általad legyen bennünk teremtő a gondolat!
Forduljon az átok Áldássá mibennünk, és tettünknek legyél Te Ereje,
így nyilvánuljon meg rajtunk Irgalmad minden nagy Kegyelme!

Taníts Urunk Igaz Tudásodra, gyógyító szépségre,
munkálkodjon bennünk angyalok ereje, szent őseink
tiszta öröksége, hite és reménye!
Legyen minden emberi kapcsolatunkban Békéd és Isteni Jeled,
földi határainkat se mutassa más, csakis a Te Fényed!
Mosd át teljes emberi valónkat Irgalmad tiszta, Szent Vizével,
tölts fel sejtszinten bennünket Megváltó Szereteted hatalmas Tüzével.
Áraszd el szívünket Szent Szíved minden Örömével,
hogy együtt dicsőíthessünk Téged a Földről az Égi Seregekkel!

Örök Atya!
Felajánljuk Szeretett Fiad Szent Vérével együtt
a Magyar Nép minden igaz csepp kiontott vérét,
és minden fájdalmas, testi-lelki szenvedését,
és felajánljuk máig megőrzött,
és Vezetésed alatt munkába fogható, tiszta Szellemi Örökségét.
Áldj meg kérünk Mindenség Teremtő Atyja,
hogy az Istenanya, Nagyasszonyunk Mária,
Koronás Királynőnk oltalmában,
és Megváltó Jézus Urunk vezetése alatt népünk beteljesíthesse
Szellemi Feladatát, Igaz Küldetését.
Ó add ezt meg nekünk Szeretet Istene!

Vezéreljen bennünket mindenkor Szent Akaratod,
és teljesedjék be
velünk, Általad és bennünk Isteni, szerető Atyai Szándékod!
Most, és mindörökké, Ámen.

 

000.png

 

TÉRDEDET, S FEJED HAJTSD MEG Ó BÜSZKE MAGYAR!
HAGYD, HOGY TÖRTÉNJEN AZ, MIT SZERETŐ ATYÁD AKAR!
Hagyd el a múltat, mi bánattal terhes!
Vesd le a ruhát, mi vezeklőn övez!
Új „ruhát" kaptok most méltó feladattal,
Ha szívetek HOZZÁM emelitek kellő ALÁZATTAL.
Leveszem a láncot, mit a kor rátok rakott,
Áldásom bírjátok, tegyétek hát a jót!

Szeretetem felken, Lovaggá üt most,
VÁLLALD FEL ÉRTEM ŐSI FELADATOD!
Gábriel, hű Arkangyalom jár előttetek,
Tanítja, s vezeti népetek,
Hogy visszakaphassátok ősi,
SZELLEMI ÖRÖKSÉGETEK!
Megérintem vállad Népem, hogy elbírja az utolsó terhet,
MEGÁLDOM ALÁZATBAN MEGHAJTOTT, BÖLCS FEJEDET!
SZÍVED ÚJBÓL AZ ENYÉMMEL EGYÜTT ÉG,
SZERETETEMMEL TÁMOGAT BENNETEKET A FÖLD, S AZ ÉG!

Véget ért a Földnek átkos, hosszú kora,
S közelít már az Istennek Országa!
Utolsó időszak, s benne a kép:
MAGÁRA ÉBRED MOST, FELESZMÉL MINDEN NÉP!
Utolsó időszak! Megrázza magát a Föld,
S az Isteni Igazság minden hamisat ledönt!
Nem marad semmi, mi nem méltó a létre,
Ez a Teremtő Isten legvégső döntése!
Elpusztul a hazugság, s vele minden kín,
S vigaszt talál mindaz, ki ébren, s álmában igaz könnyeket sír.
Hivalkodó erő, nyomor és hatalom!
Mind kidobandó, mert nincs benne valódi Irgalom!
Igazságtalanság, kegyetlen intrika,
Elsöpri most mindezt az Úr egyetlen szava!
Végül a Föld megtisztul, MEGFORDÍTJA MAGÁT,
HOGY MEGTARTHASSA HÁTÁN TISZTA, ÚJ VILÁGÁT!

Hamarosan eljön ez a megváltozott jövő,
De TENNI KELL ADDIG, amíg az IGAZ NAP feljő!
Erre hívlak népem, ki ősidőkön át
Követted Atyád s Istened szavát!
Jöjj most VELEM ismét, SZÜKSÉGEM VAN TERÁD,
AKI SZÍVÉBEN HŰSÉGES, S IGAZ TUDÁST AD ÁT!
Rázd meg magad Népem, ahogy a Föld is megteszi,
Emeld fel KORONÁD, MELY ÉGI ÉDESANYÁD ÉKESÍTI!
Hagyj el irigységet, vesd le a gőgöt, s minden „álcaruhát",
Mely innentől többé már nem méltó Hozzád!
Nyisd ki a szíved, mert így tanítottalak,
Ostor, s tövisek többé már nem bánthatnak!
Gyógyítsd a Földet, hogy segíthesselek,
Teremtsünk EGYÜTT boldog, új FÖLDI LÉTET!

Gyógyír a szívednek, hogy ÉN SZÓLÍTALAK,
ÉN, KI TEREMTŐDKÉNT,
SZERETŐN SZÍVEMBE, S VÉDŐN A KAROMBA ZÁRLAK!
Ámen.

 

000.png

 

A bátor és Istent határtalanul szerető, lengyel származású (mára már szentté avatott) Faustyna nővérre az Úr Jézus olyan missziót bízott, mely az egész emberiségnek szól: az IRGALMASSÁG üzenetét.A feltámadt Krisztus szívéből a vizet jelképező FÉNYSUGÁR, a mindent átmosó, MEGTISZTÍTÓ VÍZ, és az Isteni Szeretetet és áldozatot jelentő piros, a SZERETET TÜZÉT jelképező, mindent élettel ellátó, és éltető FÉNYSUGÁR árad kifelé.

„Ma téged küldelek az egész emberiséghez irgalmasságom üzenetével. Nem büntetni akarom a sérült emberiséget, inkább meg akarom gyógyítani, és Irgalmas Szívemre szorítani. (Napló 1588)”Jézus többször küldte Faustynát az elöljárókhoz ilyen, vagy hasonló megbízással: „Menj, és mondd meg, hogy imádkozzák a rózsafűzért, amit tanítottam, és könyörögjék ki Isten Irgalmát az ország (vagy például egy alkalommal a szorongatott Varsó) részére!” (Pl.:napló 714.) – Azóta az Irgalmas Jézus üzenete és képe, az Általa adott ima már bejárta a világot. Egyre több helyen fordulnak Megváltó Urunkhoz szerető bizalommal.Világunk átalakulásának tényleges Vezetője minden hatalmasságok előtt is az Örök Király és Bíró, Kinek Képe Szent Koronánkon is fő helyen van. Boldogasszony, Mária Édesanyánk védelme és Jézus vezetése az, mely népünket kivezetheti szorongatottságából. ITT AZ IDŐ, hogy ezt az Igazságot felismerve, és elfogadva Hozzá forduljunk! - AZ ALÁBB KÖVETKEZŐ IMA EZZEL A GONDOLATISÁGGAL, ÉS AKTUALITÁSSAL SZÜLETETT.

 

000.png