rakocziIsten saját képmására teremtette az embert. Ezért Isten gyermekei vagyunk. Fontos annak teljes felismerése, hogy a Teremtő minden egyes gyermeke számára a legjobbat akarja. Minden egyes személy az Élő Isten temploma. Aki meglátja e tény jelentőségét és eszerint él, annak élete teljesebb és boldogabb lehet. A bennünk lévő Isteni erő mindig megmutatja a helyes utat, és megoldást talál minden helyzetben. Mindenkiben és az élet Isteni lángja, ennek az Isteni erőnek megismerése és életünk vezetésében megfelelő helyre való juttatása által jutunk el a teljes tudáshoz, a bölcsességhez. Érzelmi világunk őrzése elsődleges feladat.

A vágyak, az érzelmek befolyásolják a gondolkodást. Tudatunk legkevésbé védelmezett megnyilvánulása az érzelmi tevékenység. Az érzelmek által gerjesztett és felgyülemlett energia hajtja gondolatainkat a legkisebb elemi részecskék szintjén, és így a gondolatok megvalósulhatnak. Érzéseink, érzelmeink óvásának szükségességét nem lehet eléggé hangsúlyozni, ezek egyensúlyban tartása az élet egyik legfontosabb tevékenysége. Az egyensúly megteremtése, megőrzése szellemi és testi egészségünk alapfeltételeinek egyik fontos eleme. Gondolatok csak az érzéseken keresztül válhatnak valósággá. Megfelelő körülmények között minden kívánság megvalósulhat. Minél erősebb a vágyban lévő érzés, annál gyorsabb a megvalósulás. Azonban, ha valaki felelőtlenül olyat kívánna, ami Isten bármely gyermekének kárt okozna, vagy a teremtett világ bármely részén zavart keltene, az saját életében váltja ki azok megvalósulását.

A Szeretet Törvénye ellen a legnagyobb vétek az a sok-sok zavaró és pusztító gondolat és kívánság, amely szinte folyamatosan áramlik az emberiség jelentős része felől. Ezek okozzák világunkban a bajok legnagyobb részét. Ma az emberi gondolkodást a saját maga által létrehozott korlátok akadályozzák; féli, vagy nevetségessé teszi, amit nem ért, sőt tudatlanságból azt mondja, hogy amit nem ért, az lehetetlen. Bizonyos dolgok, bizonyos emberi körülmények között megvalósíthatatlannak tűnnek, de az ember isteni része számára semmi sem lehetetlen. Minden igaz szándékban benne van a beteljesedéshez szükséges erő. Minden vágy, melyet bölcsesség és jóakarat hoz létre, áldást áraszt az egész teremtett világra. Az életenergia helyes felhasználásának és az összhangnak alapja a szeretet. Aki szeretet nélkül akar élni, annak keserű az élete, és nem sokáig marad meg. A szeretet a Tökéletesség megnyilvánulása, és békességet, örömöt hoz minden teremtmény számára. Emberek! Óh, emberek! A földi mennyországot csak elég szeretet hozhatja vissza.

A Jónak egyetlen forrása van, az Isten. Az Egyénben lévő Isteni Erő felismerése, megbecsülése, tudatos irányítása és építőileg való használata vezet a tökéletesedés felé, valamint minden földi akadály legyőzéséhez, sőt a természeti erők tudatos irányításához is. E szint elérése függ:

először: a bennünk lévő Isteni-rész tudomásul vételétől,

másodszor: az érzések tökéletes egyensúlyban lététől – minden körülmény között,
harmadszor: az erővel való visszaélés minden kísértése fölé emelkedéstől. (A jó szándéktól.)

E szint elérése a legtöbb ember számára túl nehéznek tűnik, mivel évszázadokon keresztül abban a tévhitben éltek, hogy az Istentől külön is lehet létezni. Ugyanakkor miden nap minden percében használják az Isteni Életet, az Isteni Erőt és Tevékenységet mindenben, amire gondolnak, anélkül, hogy ezt felismernék. E tények tudatos, őszinte beismerése és jó irányba fordítása szabadítja fel a Teljes Erőt a megváltozott egyénen keresztül. A siker elérésének eredményessége attól függ, hogy mennyire állandósul, mennyire mélyül a bennünk lévő Isteni résszel való egységünk érzése és tudata.

A jó szándék, az igaz vágy az ima legmélyebb formája. A gondolat az egyedüli erő a világegyetemben, ami oly rezgéseket hoz létre, ami által életünkben és világunkban mindaz létrejöhet, amit akarunk, amire összpontosítunk. A gondolatok és érzések élő, lüktető erők. Ha az emberek láthatnák a saját gondolataik, érzéseik, szavaik és cselekedeteik által kiváltott, elindított erőket, melyek a világűrbe érve ott felgyülemlenek, s visszatérve a földre megvalósulást nyernek, nagyon megfontoltak lennének. Minden egyén minden pillanatban az Isteni Életerő tökéletességét kapja. Ugyanakkor bizonyos erőket bocsájt ki magából a világmindenségbe. A belőlünk kisugárzó erő hozzá hasonló erőket vonz magához és sugároz vissza az egyén életébe, mert a világegyetemben a körforgás Törvénye szerint történik minden. Saját magunk határozzuk meg a ránk ható erők milyenségét, akkor, amikor egy gondolattal vagy érzéssel építő vagy romboló erőt indítunk útjára, ami előbb-utóbb hozzánk visszatér.

A gondolatok képpé alakítása (képzelet, látomás) – Isten adománya. Amikor valaki tudatosan képzeli el (alakítja képpé) vágyainak beteljesedését, akkor a legerőteljesebb módot használja ahhoz, hogy óhaja látható, tapintható valósággá váljon. A világegyetemben olyan forma nem is jöhetett létre, melyet valaki, valamikor gondolatban tudatosan el nem képzelt. Minden gondolatban benne van az ötlet megvalósulásához szükséges kép. A következő gyakorlat által fejleszthetjük képzelőerőnket, valamint annak tudatos ellenőrzését és irányítását.

Első lépés: szilárdan eldönteni, hogy milyen terv vagy kívánság nyerjen megvalósulást. Ez legyen építő, tisztességes és fontos. A vágyat létrehozó indító erő őszinte elemzése lényeges. Nagy különbség van például a vágy és az étvágy között. Az étvágy csak testi megszokás, melyet bizonyos szervek hoznak létre. A tiszta vágy annak az isteni tevékenységnek része, melyen keresztül létrejönnek, fennmaradnak, tökéletesednek a különböző jelenségek.

Második lépés: a tervet szóban is el kell ismételni (a magunk számára), közben összpontosítva figyelmünket. Ezután írjuk is le a tervet.

Harmadik lépés: szemeinket becsukva képzeljük el, hogy tervünk, vágyunk a lehető legtökéletesebb formában valósul meg. Majd elmélkedjünk azon, hogy a képzelőerő Isten adománya. Naponta gyakran olvassuk el leírt tervünket, vagy óhajunkat, de lefekvés előtt feltétlen, mert a képzelet ereje akkor tudja befolyásolni a tudatot a legkedvezőbben. Jól átgondolt tervünket, óhajunkat ne mondjuk el másoknak. Számtalan vágy, törekvés, elképzelés hiúsult meg azáltal, hogy az ismerősök barátok gondolatai, érzelmi világa módosította a jó szándékú megvalósítandó tervet. Isten mondotta: „Legyen világosság!" És világosság lett. Ennek a hatalmas Istennek erejéből benned is van, s ha ezt igazán felismered, megérted és tudatosítod, akkor az isteni erő rajtad keresztül is megnyilvánulhat.

Emlékezz arra, hogy a vezetés joga tartósan csak annak adatik meg, aki először megtanult engedelmeskedni az örök isteni törvényeknek. Emelkedett mesterré az a személy válik, aki öntudatos törekvéssel elég szeretetet és erőt tud gerjeszteni saját magában ahhoz, hogy az emberi kötöttség béklyóitól megszabadulva teljes szabadsággal járja az Isteni Utat, s ezáltal bizalmat nyert az isteni erők használatára.

Az a mondás, hogy „Sok a meghívott, de kevés a választott" – nagyon igaz. Mindenki kapja a hívást, de kevesen ébrednek magukra, kevesen ismerik fel valódi énjüket, kevesen ismerik fel azt az örömet, melyet isteni részük nyújt. Nem látják, és nem hallják meg az Isteni Fény hívó szavát, amely örökkön-örökké hív mindenkit az Atyához. Emberek! Óh, Emberek! Adjatok hálát az életért, a szeretetért, mely felétek árad minden pillanatban, minden órában, nap-nap után, évről-évre. Ezt az élményt magatokénak mondhatjátok, de tudni kell, hogy mindez a Mindenható Istentől árad felétek, aki az Élet, a Fény, a Szeretet, és minden Jó Forrása. Az örök ifjúság az emberi testben lévő Isteni Láng függvénye. A szellem és a test fiatalságát csak azok tudják tartósan megtartani, akik elég erősek ahhoz, hogy minden zavart kizárjanak életükből. Ezzel a tökéletesség kifejezői és fenntartói lehetnek.

Élet mindig volt, és mindig lesz. Az életet elpusztítani nem lehet. A szellemi és testi világ különböző tevékenységein keresztül a formák felbonthatók, vagy ideiglenesen megszűntethetők, de csak a formák. Az egyén öntudata örök. Ifjúság, Szépség, Tökéletesség annak az Isteni Szeretetnek következménye, mely teremtményei felé árad állandóan. Minden egyénben megvan az erő és lehetőség arra, hogy fenntartsa és növelje a teremtés eme csodálatos tevékenységét. Az Istenadta szabad akarattal való visszaélés következménye az a sok akadály, iga, mely az egész emberiséget akadályozza a teljes kifejlődés elérésében. Isten minden olyan gyermeke, akinek tudatosul az isteni jelenlét szívében, aki átérzi annak jelentőségét, és naponta többször gondol arra a valóságra, hogy ő az isteni erő részese, - annak egész lényét úgy feltölti fénnyel és mennyei erővel, hogy zavaró hatások nem is tudnak érvényesülni, és az egyén szabaddá válhat. Valójában csodák nincsenek, mert minden törvényszerűség szerint történik.

Az élet valóságának helyes értelmezésekor minden jelenség, mely csodának tűnik gondolkodásunk mai állása szerint – oly természetes élmény lesz, mint a szavak formálása az Abc-t ismerő számára. Az emberiség legnagyobb koponyáinak tudása úgy viszonyul belsőnk isteni bölcsességéhez és erejéhez, mint a kisgyermek értelme a legnagyobb tudósokéhoz. Testvér! Te a Teremtő megnyilvánulása, a tudatos élet, a szeretet és fény lángja vagy. Minden kétséget vagy félelmet vess el, mert csak azután teljesedhetnek őszinte vágyaid. Az eredmény megvalósulását ne kösd időhöz. Az Emelkedett Élet alaptörvényei állandóak, ezeket meg kell tanulnunk. Többek között létezik: az Egy Törvénye, a Szeretet Törvénye, az Egyensúly (összhang) Törvénye, a Körforgás Törvénye, a Tökéletesedés Törvénye. Amikor az emberiség valóban megismeri az Igazságot, és azt beépíti életébe, akkor minden pusztító tevékenység megszűnik a Földön. Mindenki saját maga határozza meg sorsát. Csak azt kaphatjuk meg, amiért teszünk is valamint. Csak a Mindenható Isten nagy !

Orosz László

000.png